Ing. arch. Martin Vávra

autorizovaný architekt (04048)

Zapsán v evidenci RŽP.
IČ: 03157440

sídlo: Palackého 281, 679 06 Jedovnice

tel.: +420 773 961 244
e-mail: arch.vavra@gmail.com


Vítáme Vás na stránkách našeho architektonicko-urbanistického ateliéru. Jsme dva výše zmínění spolupracující architekti. Primárním obsahem naší činnosti je zpracování územních plánů nebo územních studií pro města a obce, s čímž máme mnohaleté zkušenosti v Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Zlínském, Moravskoslezkém kraji a kraji Vysočina.

Na základě udělěné autorizace A1 pro obor architektura Českou komorou architektů jsme dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, oprávněni vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

• vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů,

• vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských,

• podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné,

• provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,

• vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky prodílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,

• vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb,

• provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,

• vést realizaci jednoduché stavby,

• provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

• zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,

• vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová

autorizovaná architektka (04049)

Zapsána v evidenci RŽP.
IČ: 04564421

sídlo: Palackého 281, 679 06 Jedovnice

tel.: +420 736 252 367
e-mail: xavavrova@seznam.cz